פתיחת תפריט הנגישות  

החברות ברעות משתלמת

הרכב נכסים


 

שם קופה 
מזומנים ושווי מזומנים 
 אגח ממשלתיות סחירות 
 אגח קונצרני סחיר 
ניע אחרים סחירים 
פקדונות והלוואות 
השקעות אחרות 
רעות אג"ח עד 10% במניות
12.15
37.18
26.68
19.75
0.21
4.05

באחוזים,  נכון לחודש יוני 2018