פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

דיווחים שוטפים

כספים ללא דורש:
רעות תפנה מעת לעת למרשם האוכלוסין במשרד הפנים ותקבל ממנו את המידע שהותר לה לקבל לפי כל דין, הדרוש לצורך איתור חשבונות של עמיתים ולצורך איתור המוטבים בחשבונות אלה, בדרך בתנאים ובמועדים שעליהם יורה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון