פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

חברי ועדת הביקורת


חיים אברהם – דח"צ, יו"ר הועדה
נאור יפת, רו"ח ועו"ד - דח"צ
יוני זילפה, רו"ח - דח"צ

ועדת הביקורת תכונס לפחות אחת לרבעון