פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

חברי ועדת הביקורת


חיים אברהם – דח"צ, יו"ר הועדה
נאור יפת - דח"צ
גיא פרג

ועדת הביקורת תכונס לפחות אחת לרבעון