פתיחת תפריט הנגישות  

החברות ברעות משתלמת

הרכב נכסים


שם קופה  מזומנים ושווי מזומנים   אגח ממשלתיות סחירות   אגח קונצרני סחיר  ניע אחרים סחירים  פקדונות והלוואות  השקעות אחרות 
רעות מניות 10.29 - - 80.43  - 9.28

באחוזים,  נכון לחודש יוני 2018