פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

הרכב נכסים


שם קופה  מזומנים ושווי מזומנים  אגח ממשלתיות סחירות  אגח קונצרני סחיר  ניע אחרים סחירים  פקדונות והלוואות  השקעות אחרות 
 רעות כללי  2.76 24.40 15.69 43.99 3.71 9.45
 
באחוזים,  נכון לחודש ינואר 2021