פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

הרכב נכסים


שם קופה  מזומנים ושווי מזומנים  אגח ממשלתיות סחירות  אגח קונצרני סחיר  ניע אחרים סחירים  פקדונות והלוואות  השקעות אחרות 
 רעות כללי  8.19% 21.45% 10.52% 44.46% 3.73%

11.65% 
 

נכון לחודש אוקטובר 2021