פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

הרכב נכסים


שם קופה  מזומנים ושווי מזומנים  אגח ממשלתיות סחירות  אגח קונצרני סחיר  ניע אחרים סחירים  פקדונות והלוואות  השקעות אחרות 
 רעות כללי  4.91% 21.95% 13.06% 45.99% 3.57%

10.52% 
 

נכון לחודש יוני 2021