פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

אודות המסלול"רעות מניות"  510806870-00000000000392-1317-000

במסלול זה נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין בנגזרים, בתעודות סל בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות