פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

אודות המסלול

במסלול זה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שיקליים, מלוות ממשלתיות ואג"ח שקליות. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

"רעות שקלי"  510806870-00000000000392-1430-000

במסלול זה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שיקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שיקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.


יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.