פתיחת תפריט הנגישות  

החברות ברעות משתלמת

הרכב נכסים


 

שם קופה 
מזומנים ושווי מזומנים 
 אגח ממשלתיות סחירות 
 אגח קונצרני סחיר 
ניע אחרים סחירים 
פקדונות והלוואות 
השקעות אחרות 
רעות אג"ח עד 10% במניות
3.21
     33.71
34.06
23.85
0.12
5.06

באחוזים,  נכון לחודש נובמבר 2017