פתיחת תפריט הנגישות  

החברות ברעות משתלמת

הרכב נכסים


 

שם קופה 
מזומנים ושווי מזומנים 
 אגח ממשלתיות סחירות 
 אגח קונצרני סחיר 
ניע אחרים סחירים 
פקדונות והלוואות 
השקעות אחרות 
רעות אג"ח עד 10% במניות
5.59
     32.48
32.35
24.66
-
4.92

באחוזים,  נכון לחודש יולי 2017