פתיחת תפריט הנגישות  

החברות ברעות משתלמת

הרכב נכסים


 

שם קופה 
מזומנים ושווי מזומנים 
 אגח ממשלתיות סחירות 
 אגח קונצרני סחיר 
ניע אחרים סחירים 
פקדונות והלוואות 
השקעות אחרות 
רעות אג"ח עד 10% במניות
8.28
     32.58
31.71
22.54
-
4.89

באחוזים,  נכון לחודש ספטמבר 2017