פתיחת תפריט הנגישות  

החברות ברעות משתלמת

הרכב נכסים


 

שם קופה 
מזומנים ושווי מזומנים 
 אגח ממשלתיות סחירות 
 אגח קונצרני סחיר 
ניע אחרים סחירים 
פקדונות והלוואות 
השקעות אחרות 
רעות אג"ח עד 10% במניות
8.02
     36.32
29.80
21.10
0.10
4.67

באחוזים,  נכון לחודש ינואר 2018