פתיחת תפריט הנגישות  

החברות ברעות משתלמת

הרכב נכסים


שם קופה  מזומנים ושווי מזומנים   אגח ממשלתיות סחירות   אגח קונצרני סחיר  ניע אחרים סחירים  פקדונות והלוואות  השקעות אחרות 
רעות מניות 6.35 - 3.45 80.06 - 9.94

באחוזים,  נכון לחודש ספטמבר 2017