פתיחת תפריט הנגישות  

החברות ברעות משתלמת

הרכב נכסים


שם קופה  מזומנים ושווי מזומנים   אגח ממשלתיות סחירות   אגח קונצרני סחיר  ניע אחרים סחירים  פקדונות והלוואות  השקעות אחרות 
רעות מניות 1.49 - 3.36 84.68 - 10.47

באחוזים,  נכון לחודש נובמבר 2017