פתיחת תפריט הנגישות  

החברות ברעות משתלמת

הרכב נכסים


שם קופה  מזומנים ושווי מזומנים   אגח ממשלתיות סחירות   אגח קונצרני סחיר  ניע אחרים סחירים  פקדונות והלוואות  השקעות אחרות 
רעות מניות 7.46 - 3.38 79.99 - 9.17

באחוזים,  נכון לחודש יולי 2017