פתיחת תפריט הנגישות  

החברות ברעות משתלמת

אודות המסלול

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בלבד. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין בנגזרים, בתעודות סל בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.


"רעות כללי" 510806870-00000000000392-0392-000


במסלול זה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.